Faglige samarbeidsutvalg (FSU)

Faglige samarbeidsutvalg (FSU) skal arbeide med koordinerte og sammenhengende pasientforløp. FSU skal være en faglig premissleverandør for SSU. Dette organet vil bestå av fagpersoner fra kommune - og spesialisthelsetjeneste. Det skal også være oppnevnt fastlege og -brukerrepresentant. Det jobbes med å operasjonalisere innsatsområdene og få etablert FSU. Det foregår likevel mye innovasjonsarbeid rundt felles pasientgrupper. 

Regjeringen har i Nasjonal helse og sykehusplan 2020-2023 definert fire pasientgrupper, som skal være førende i helsefellesskapenes virke:

  • Barn og unge
  • Personer med alvorlige psykiske lidelser og rusproblemer
  • Skrøpelige eldre
  • P​ersoner med flere kroniske lidelser​

Helsefellesskapet Lofoten, Vesterålen, Salten har identifisert følgende 3 innsatsområder;

1. Helhetlige pasientforløp, innovasjon og samhandling
2. Akuttmedisin og beredskap
3. Demografi, rekruttering og teknologi