Oppnevning kommunale brukermedvirkere i Helsefellesskapet Lofoten, Vesterålen, Salten

Monica Tangen, Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne i Bodø kommune, er etter prosess blitt valgt av representanter for medvirkningsrådene i kommunene. Steve Olsen, Eldrerådet Sortland ble valgt som vara. Her kommer en kort presentasjon av kandidatene.

Monica Tangen;

Hun er 44 år, opprinnelig fra Saltdal kommune, men flyttet senere til Bodø. Hun har bred erfaring fra styreverv. Hun sitter i Rådet for personer med nedsatt funksjonevne, og er også vara i Rådet i Nordland fylkeskommune for SAFO via HBF - Handikappede barns foreldreforening.

Hun har vært leder i brukerrådet ved Sølvsuper sykehjem i Bodø i forrige valgperiode som politisk representant, i inneværende periode som vara til kontrollutvalget.

Hun har over flere år vært lønnet på timesbasis som konsulent ved Nordlandssykehuset, og blitt brukt endel som brukermedvirker på barneavdelingen, og LMS-avdelingen ved f.eks starthjelpskurs, samt i en prosjektgruppe.

Arbeid for og kontakt med egen organisasjon;
Hun er i dag nestleder i Nordland CP-forening, nestleder i fylkesstyret til ADHD-foreningen, nestleder i Mental Helse i Bodø, er leder i HBF-Handikappede Barns Foreldreforening Nord-Norge og ble nylig valgt til nestleder i hovedstyret til organisasjonen NasjonaltHun er en aktiv bidragsyter til arrangementer og drift av organisasjonene. Hun er godt kjent med ledelsen sentralt, og innehar flere verv i organisasjoner og utvalg, råd og arbeidsgrupper. Hun har også et bredt nettverk innen organisasjonslivet, f.eks SOR, SAFO, FFO, NFU, NHF og LDO.

Steve Olsen;

Har mer enn 40 års tjeneste i Forsvaret og gikk av med pensjon i 2021. Han har i sin karriere de siste 25 år hatt flere lederposisjoner i Kystvakten og kjenner således godt til offentlig forvaltning og har sittet i en rekke utvalg i denne perioden. Han har i tillegg bred erfaring innen organisasjonsarbeidet og styreverv gjennom mange år. Hans motivasjon for å være vararepresentant som brukermedvirker er å kunne påvirke en bærekraftig helse- og omsorgstjenester, samt utvikle partsamarbeidet mellom kommuner, HF, fastleger og brukerne i Helsefellesskapet Lofoten, Vesterålen, Salten.

Fra kommunalt sekretariat ble det 7.5.2024 formidlet informasjon om oppnevningene til kommunene v/medvirkningsrådene, og det settes opp et digitalt møte 28.5.2024 slikt at medvirkningsrådene kan etablere medvirkningskanal og dialog med dem i spørsmål som angår helsefellesskapet.